Een squashcourt reserveren? Sportcentrum Olympia Tel: 011/25 30 31

Privacy

Contact

Als Squashclub Olympia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

Squashclub Olympia vzw

Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

info@scolympia.be

Jose Galindo (voorzitter) / tel : +32 0471 56 81 35

Marijke Jozefczak (secretaris) / tel: +32 499 17 95 50

Waarom verwerken zijn persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door SC Olympia vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Squashclub Olympia vzw ( uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiering door de overheid (wettelijke verplichting

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen in dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting / Mailchimp / Eurohosting)
 • Organisatie competitie en tornooien (Tornooiplanner / Squash Vlaanderen)
 • Het organiseren van evenementen (Olympia Sportcentrum NV)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Op dat moment zullen we ook de gegevens van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger vragen, om contact te kunnen nemen in geval van ongeval of kwetsuur tijdens het sporten of tijdens andere evenementen.

Bewaartermijn

Squashclub Olympia vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Squashclub Olympia vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na de laatste deelname aan een organisatie of evenement.

Beveiliging van gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

 • Alle personen die namens Squashclub Olympia vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten  omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging privacy statement

Squashclub Olympia vzw kan de privacyverklaring ten alen tijde wijzigen, mocht dit nodig zijn.

De laatste wijziging is gebeurd op 22 Juni 2018.